0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe ETTU Cup Women
Marija Galonja
۳
۱
Elena Zaharia
Finished
۱۴:۵۰
Patricia Santos
۲
۲
Bianca Mei Rosu
inprogress
۱۵:۱۰
Meng Jiaqi
۳
۰
Alina Musat
Finished
۱۴:۳۰
  Europe TT Elite Series
Daniel Bak
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۱۵
Patrick Klos
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۰۶:۵۵
Aleksander Lilien
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Kamil Nalepa
Finished
۰۹:۱۵
Petas Kacper
۳
۲
Kamil Nalepa
Finished
۰۵:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۵:۵۵
Artur Grela
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۴:۵۵
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۰:۲۰
Petas Kacper
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۳۰
Petr David
۱
۳
Petas Kacper
Finished
۰۷:۲۰
Petr David
۳
۰
Filip Mlynarski
Finished
۰۸:۳۰
Adrian Wiecek
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۱۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۲:۲۰
Mateusz Trela
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۲:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۵:۰۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۴۰
Daniel Bak
۱
۳
Konrad Kulpa
Finished
۰۹:۴۰
Petas Kacper
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۴۵
Michal Skorski
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۱۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۰۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Kamil Nalepa
Finished
۰۲:۲۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۵۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۰۵
Petas Kacper
۱
۳
Petr David
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۴۰
Petas Kacper
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۵۵
Adrian Spychala
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۲۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Aleksander Lilien
Finished
۰۱:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۱:۵۵
Petas Kacper
۳
۰
Kamil Nalepa
Finished
۰۲:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۲۵
Karol Wisniewski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۴:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۶:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Petas Kacper
Finished
۰۶:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۹:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۱
Patrick Klos
Finished
۱۰:۱۰
Artur Grela
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Adrian Spychala
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۰:۳۵
Patrick Klos
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۰۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۱:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۲۵
Artur Grela
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۱:۴۵
Piotr Cyrnek
۳
۱
Konrad Kulpa
Finished
۱۴:۰۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Petr David
Finished
۰۰:۵۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۰۵
Petr David
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Mateusz Trela
Finished
۰۳:۳۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Michal Skorski
Finished
۰۴:۰۰
Petr David
۳
۰
Kamil Nalepa
Finished
۰۴:۰۵
Petr David
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۰۵
Kamil Nalepa
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۴۵
Adrian Spychala
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۱۰
Daniel Bak
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۲:۳۰
Patrick Klos
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۲:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۵۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۰۰
Adrian Spychala
۲
۳
Patrick Klos
Finished
۱۳:۲۰
Daniel Bak
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۴۵
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Patrick Klos
Finished
۱۴:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۳۵
Adrian Spychala
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۴:۵۵
Lukasz Jarocki
۰
۰
Filip Mlynarski
inprogress
۱۵:۵۵
Daniel Bak
-
-
Artur Grela
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۵
Mateusz Golebiowski
-
-
Daniel Lis
بازی شروع نشده است
۱۶:۲۰
Piotr Cyrnek
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Patrick Klos
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
  Russia Liga Pro
Andrey Artemov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Egor Karabanov
Finished
۱۵:۰۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Lyfenko
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۴:۳۰
Roman Zelenskii
۳
۲
Vasilii Obukhov
Finished
۰۱:۳۰
Ivan Pandur
۲
۳
Vasilii Obukhov
Finished
۰۲:۳۰
Pavel Semenov
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Oleg Zyuganov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Andrey Zabrodin
۱
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۸:۱۵
Oleg Kharlakin
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۹:۳۰
Valery Kutin
۰
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۰:۱۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۳:۱۵
Vladimir Ippolitov
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۴۵
Anton Vashkov
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۱۵
Nikita Mareev
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Minchenkov
۰
۳
Aleksandr Gusev
Finished
۱۳:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۰۰
Vasilii Obukhov
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۰
Pavel Semenov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۸:۰۰
Mikhail Smirnov
۱
۳
Albert Bogomolov
Finished
۰۹:۳۰
Aleksandr Gusev
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۱۲:۰۰
Andrei Nosov
۱
۳
Dmitrii Konstantinov
Finished
۱۲:۱۵
Galuzinskii Stefan
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۲:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۱
Oleg Butorin
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Pandur
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۱۵
Valery Kutin
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Ivanov Alexander
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۰
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۴:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Anton Vashkov
Finished
۰۴:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۰:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۱۵
Nikita Lyfenko
۰
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۳۰
Nikita Mareev
۰
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۰:۴۵
Sergey Martyukhin
۰
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۲:۳۰
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۱۲:۴۵
Damir Bedretdinov
۳
۱
Alexander Kolmin
Finished
۱۲:۴۵
Ilya Novikov
۳
۲
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۳:۰۰
Dmitrii Konstantinov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۳:۱۵
Alexander Kolmin
۰
۳
Andrei Nosov
Finished
۱۳:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۲
Aleksey Stroev
Finished
۱۳:۴۵
Aleksandr Gusev
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۴:۰۰
Egor Karabanov
۱
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۴:۰۰
Aleksey Stroev
۱
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۴:۱۵
Andrei Nosov
۳
۰
Damir Bedretdinov
Finished
۱۴:۱۵
Ilya Novikov
۳
۱
Igor Minchenkov
Finished
۱۴:۳۰
Dmitrii Konstantinov
۳
۰
Alexander Kolmin
Finished
۱۴:۴۵
  Czech Republic Pro League
Marek Sedlak
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Martin Huk
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۷:۰۰
Michal Sklenar
۱
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Louda
۳
۰
Michal Regner
Finished
۰۲:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Martin Huk
Finished
۰۶:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۷:۳۰
Simon Kadavy
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۰:۰۰
Petr Novak
۳
۰
Jiri Beranek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Bartik
-
-
Jan Volhejn
inprogress
۱۳:۳۰
Josef Grill
۰
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۰۰:۳۰
Matous Klimenta
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۵:۰۰
Denis Hofman
۰
۳
Jiri Louda
Finished
۰۷:۰۰
David Vrabec
۱
۳
Josef Grill
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۰
۳
Martin Sobisek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Janata
۳
۰
David Vrabec
Finished
۰۱:۰۰
Radek Benes
۳
۲
Marek Zaskodny
Finished
۰۱:۰۰
Tonar Lukas
۱
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۰۰
Josef Grill
۳
۲
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Marek Zaskodny
۱
۳
Ondrej Paril
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Beranek
۳
۱
Martin Kacerovsky
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Paril
۳
۰
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
David Vrabec
Finished
۰۱:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۵:۳۰
Marek Sedlak
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۶:۰۰
Milan Klement
۲
۳
Michal Regner
Finished
۰۶:۳۰
Turek Tomas
۲
۳
Martin Huk
Finished
۰۷:۳۰
Simon Kadavy
۳
۰
Martin Sobisek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۳:۳۰
Matous Klimenta
۳
۰
Martin Huk
Finished
۰۳:۳۰
Michal Sklenar
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۴:۰۰
Milan Klement
۳
۱
Jiri Louda
Finished
۰۵:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۶:۳۰
Jaroslav Dorazka
۱
۳
Petr Novak
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Beranek
۳
۰
Petr Novak
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Paril
۳
۰
Radek Benes
Finished
۰۲:۰۰
Denis Hofman
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Martin Huk
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Matous Klimenta
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۸:۰۰
Milan Vrabec
-
-
Milan Smesny
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Michal Zobac
-
-
Jan Volhejn
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Daniel Vrbecky
-
-
Hejduk Alexander
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Roman Hudeczek
-
-
Michal Raska
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Michal Raska
-
-
Daniel Branny
inprogress
۱۳:۳۰
  World TT-CUP
Fabian Sikora
۳
۲
Szostak Michal
Finished
۰۰:۰۰
Valeri Goncharov
۳
۰
Srinath Nandyala
Finished
۰۰:۱۰
Piotr Odelski
۳
۲
Skura Eryk
Finished
۰۰:۱۵
Stepan Koci
۳
۲
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۲۰
Jan Hendrych
۱
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Partyka Ryszard
Finished
۰۰:۳۰
Valeri Goncharov
۳
۰
Ankur Ahuja
Finished
۰۰:۴۰
Zapala Krzysztof
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۴۵
Jiri Vorac
۲
۳
Vojtech Sanc
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۳
۱
Milos Frydl
Finished
۰۰:۵۵
Damian Bucko
۳
۲
Adrian Piegza
Finished
۰۱:۱۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Stepan Koci
Finished
۰۱:۲۰
Jan Hendrych
۳
۰
Milos Frydl
Finished
۰۱:۲۵
Valeri Goncharov
۲
۳
Srinath Nandyala
Finished
۰۱:۳۰
Wenda Krzysztof
۳
۱
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۳۰
Stepan Koci
۳
۱
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۵۰
Martin Sulc
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۵۵
Jiri Vorac
۳
۰
Vojtech Sanc
Finished
۰۲:۲۰
Marek Kulisek
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۲:۳۵
Partyka Ryszard
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۲:۴۰
Jan Hendrych
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۳:۰۵
Fabian Sikora
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۰۳:۱۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۳:۳۰
Marek Pyzik
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۴:۰۰
Krzysztof Gola
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۳۰
Zoladek Dariusz
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۵:۰۰
Krzysztof Gola
۲
۳
Albert Misztal
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۰۰
Krzysztof Gola
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Gola
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۷:۳۰
Albert Misztal
۱
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۸:۰۰
Zoladek Dariusz
۲
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۸:۳۰
Morawski Piotr
۳
۲
Albert Misztal
Finished
۰۹:۰۰
Valois Kayque
۱
۰
Gola Pawel
inprogress
۰۹:۳۰
Stepien Marcin
-
-
Jan Masternak
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Dmitri Kuznetsov
-
-
Philip Kharchenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  World Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۰۹:۱۷
Bondar Oleksandr
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۰۹:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۲
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۰:۱۷
Bondar Oleksandr
۳
۲
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Bondar Oleksandr
Finished
۱۱:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۱:۴۷
Bondar Oleksandr
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۲:۱۷
Volodymyr Andrievskiy
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۲
Bondar Oleksandr
Finished
۱۳:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۲
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۳:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۴:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۲
۳
Bondar Oleksandr
Finished
۱۴:۴۷
  Belarus Liga Pro
Aleksei Shubin
۰
۳
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۰:۳۰
Vadim Beloded
۳
۰
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۲:۳۰
Petr Kernoga
۳
۲
Andrei Khrameev
Finished
۱۳:۰۰
Oleksandr Osadchyi
۰
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Vadim Beloded
Finished
۱۴:۰۰
Vadim Beloded
۱
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۴:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۵:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
David Reitspies
۳
۱
Anton Limonov
Finished
۱۱:۰۵
Tomas Martinko
۱
۳
David Reitspies
Finished
۱۲:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید